İnternet Sitesi Ziyaretçisi Aydınlatma Bildirimi

        Bu Bildirim 6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“Kanun”) ve AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİNDE UYULACAK USUL              VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ kapsamında hazırlanmıştır.

        Kanun kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin neler olduğu, bu verilerinizin işlenme sebepleri, kimlere ve hangi amaçlarla                          aktarılabileceği, toplanma yöntemi ve hukuka uygunluk sebepleri ile Kanun kapsamında sahip olduğunuz haklarınızı nasıl kullanacağınızı işbu Aydınlatma              Bildirimi ile bilginize sunuyoruz.

        Veri Sorumlusu:
        BTC BİLİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”)

         Mersis No                                : 0330024436900015
         Adres                                       : İçerenköy Mah. Çayır Cad.No:1/4 Partaş Center Özel İşy. 2-12-13-14 Ataşehir, İstanbul
         Telefon                                    : 0216 575 45 90
         KEP adresi                              : btcbilisim@hs01.kep.tr
         E-posta                                   : contact@btc-ag.com.tr

       
        Hangi Tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

        İnternet sitemizde yer alan İletişim Formunu doldurmanız halinde, aşağıdaki verilerinizi işliyoruz;
        1. Ad-soyadı, çalışılan şirket unvanı gibi kimlik verileriniz.
       
2. Telefon, e-posta adresi gibi iletişim verileriniz,
       
3. Mesaj içeriğiniz gibi talep/şikayet verileriniz.


        Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?
        
Şirketimiz, Kanun’un 4. Maddesindeki genel ilkeleri gözetmek suretiyle, meşru amaçlar doğrultusunda ve amaçla bağlantılı  olarak toplamakta olduğu                    kişisel verilerinizi sıklıkla;
  1. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  2. Talep ve şikayetlerin takibi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
  3. Gereken hallerde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla, temel hak ve özgürlüklerinizi ihlal etmeyecek şekilde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda işlemektedir.


  Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemlerimiz ve Hukuka Uygunluk Sebeplerimiz Nelerdir?

  Veri sorumlusu olarak Şirketimiz, kişisel verilerinizi, elektronik ortamda ve yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda internet sitemizde yer alan iletişim formunun tarafınızdan doldurulması suretiyle sizlerden toplamaktadır.

  Kişisel verileriniz, Kanun’un 5/2. Maddesinin (c) bendinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ya da ifası için gerekli olması”, (ç) bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve (f) bendinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” sebeplerinden bir veya birkaçına dayanılarak toplanmaktadır.


  Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarabiliriz?
  Şirketimiz, kişisel verilerinizi Kanun’da öngörülen temel ilkeler etrafında ve kişisel verilerinizi işleme amaçlarımıza bağlı ve bunlarla sınırlı olarak, Kanun’un 8. Maddesine göre yurt içinde bulunan üçüncü kişilere aktarabilecektir. Bu doğrultuda kişisel verileriniz işlenme amaçlarıyla sınırlı olacak şekilde ve gerekli oldukça yukarıda belirtilen amaçlarla, talep edilmesi halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara aktarabilecektir.


  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi Uyarınca Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?
  Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki haklarınıza yönelik taleplerinizi;

  1. Islak imzalı olarak ve geçerli bir kimlik belgesinin fotokopisi ile birlikte, İçerenköy Mah. Çayır Cad.No:1/4 Partaş Center Özel İşy. 2-12-13-14 Ataşehir, İstanbul adresine göndererek,
  2. Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte bizzat başvurarak,
  3. Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle btcbilisim@hs01.kep.tr  KEP adresimize göndererek,
  4. İlgili Kişi tarafından tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden contact@btc-ag.com.tr adresimize e-posta ile göndererek, iletebilirsiniz.

  Talebinizde, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakka yönelik açıklamanın anlaşılır bir şekilde belirtilmiş olması ve kimliğinizi doğrulayıcı bilgilerin yer alması önemlidir. Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin ilgili kişi olup olmadığını tespit etmek amacıyla başvurucudan bilgi ve belge talep etme ve yapılan başvuruda yer alan talepleri ve bilgileri açıklığa kavuşturmak amacıyla, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltme haklarına sahiptir. Talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve her halde en geç otuz (30) gün içerisinde cevaplandırılacaktır.

  Saygılarımızla,

  BTC BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

   


İletişim için

Contact
BTC Bilişim Hizmetleri A. Ş.