ETKİNLİK AYDINLATMA BİLDİRİMİ

       
       Bu Bildirim 6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“Kanun”) ve AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİNDE UYULACAK USUL             VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ kapsamında hazırlanmıştır.

       Kanun kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin neler olduğu, bu verilerinizin işlenme sebepleri, kimlere ve hangi amaçlarla                           aktarılabileceği, toplanma yöntemi ve hukuka uygunluk sebepleri ile Kanun kapsamında sahip olduğunuz haklarınızı nasıl kullanacağınızı işbu                                     Aydınlatma Bildirimi ile bilginize sunuyoruz.


        Veri Sorumlusu:
        BTC BİLİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”)

         Mersis No                                : 0330024436900015
         Adres                                       : İçerenköy Mah. Çayır Cad.No:1/4 Partaş Center Özel İşy. 2-12-13-14 Ataşehir, İstanbul
         Telefon                                    : 0216 575 45 90
         KEP adresi                              : btcbilisim@hs01.kep.tr
         E-posta                                   : contact@btc-ag.com.tr

       
        Hangi Tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

        Çalışan adaylarımıza ait işlediğimiz veriler sıklıkla şunlardır: 
        1. Ad-soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, medeni durum, uyruk, fotoğraf (vesikalık), çocuk bilgisi gibi kimlik verileri,

        2. Adres, telefon numarası gibi iletişim verileri,

        3. Öz geçmiş, eğitim ve öğrenim durumu bilgileri, geçmiş iş deneyimi bilgisi, yabancı dil bilgisi gibi eğitim ve mesleki deneyim verileri,

        4. Askerlik durumu bilgisi,

        5. Seyahat için engellilik durumu bilgisi,

        6. Referans kişilerine ait kimlik, iletişim, çalışılan kurum adı ve görev bilgisi,

        7. Aile bireyleri ve yakınlarınıza ait kimlik, mesleki deneyim verileri,

        8. Alkol / sigara kullanıp kullanılmadığı, kişisel yorum, tercih, zevk ve beğeniler, alışkanlıklar bilgisi gibi kişisel alışkanlıklar, profil ve davranışlar bilgisi,

        9. Gereken hallerde adli sicil kaydı, sağlık verileri ve ilettiğiniz özgeçmişinizde yazılı olması halinde dernek üyeliği gibi özel nitelikli kişisel veriler.


        Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?
       
Şirketimiz, Kanun’un 4. maddesindeki genel ilkeleri gözetmek suretiyle, meşru amaçlar doğrultusunda ve amaçla bağlantılı olarak toplamakta olduğu kişisel          verilerinizi sıklıkla;

        1. Çalışan adayı arama, seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,

        2. Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, referans kontrollerinin yapılması,

        3. İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,

        4. Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, temel hak ve özgürlüklerinizi ihlal etmeyecek şekilde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun                    olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda işlemektedir.

 

  Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemlerimiz ve Hukuka Uygunluk Sebeplerimiz Nelerdir?

  Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda sunduğunuz iş başvuru formları, bilgi ve belgeler vasıtasıyla, iş görüşmelerinde ve olması halinde işe giriş esnasında, sizinle yapılan yüz yüze veya telefon görüşmelerinde, dijital iletişim kanalları ile veya tarafınızdan iletilen bilgi ve belgelerden (CV) toplanmaktadır. Bununla birlikte, kimlik, iletişim, özgeçmiş, öğrenim ve mesleki deneyim verilerinizi çevrimiçi kariyer siteleri veya e-posta yoluyla tarafımıza iletilen özgeçmişlerden de yasal gereklilikleri gözeterek toplayabiliriz.

  Sizin hakkınızda toplanan kişisel verilerin üçüncü bir kişi tarafından iletildiği durumlarda, aktarımın hukuka uygun olarak yapıldığından emin olarak hareket eder ve aktarılan verileri gizlilikle ve gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak, muhafaza ederiz.

  Kişisel verileriniz, Kanun’un 5/2 maddesinin (c) bendinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ya da ifası için gerekli olması” ve (f) bendinde düzenlenen, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması” hukuka uygunluk sebeplerinden bir veya birkaçına dayanılarak ve gereken hallerde Kanun’un 5/1 ve özel nitelikli kişiler verileriniz için 6/2 numaralı maddesi uyarınca “açık rızanızın” temin edilmesi suretiyle toplanmakta ve işlenmektedir.


  Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarabiliriz?
  Şirketimiz, kişisel verilerinizi Kanun’da öngörülen temel ilkeler etrafında ve kişisel verilerinizi işleme amaçlarımıza bağlı ve bunlarla sınırlı olarak, Kanun’un 8. Maddesine göre yurt içinde bulunan üçüncü kişilere aktarabilecektir. Bu doğrultuda kişisel verileriniz işlenme amaçlarıyla sınırlı olacak şekilde ve gerekli oldukça yukarıda belirtilen amaçlarla, talep edilmesi halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara aktarabilecektir.


  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi Uyarınca Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

  Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki haklarınıza yönelik taleplerinizi;

  1. Islak imzalı olarak ve geçerli bir kimlik belgesinin fotokopisi ile birlikte, İçerenköy Mah. Çayır Cad.No:1/4 Partaş Center Özel İşy. 2-12-13-14 Ataşehir, İstanbul adresine göndererek,

  2. Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte bizzat başvurarak,

  3. Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle btcbilisim@hs01.kep.tr KEP adresimize göndererek,

  4. İlgili Kişi tarafından tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan contact@btc-ag.com.tr elektronik posta adresinden adresimize e-posta ile göndererek, iletebilirsiniz.

  Talebinizde, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakka yönelik açıklamanın anlaşılır bir şekilde belirtilmiş olması ve kimliğinizi doğrulayıcı bilgilerin yer alması önemlidir. Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin ilgili kişi olup olmadığını tespit etmek amacıyla başvurucudan bilgi ve belge talep etme ve yapılan başvuruda yer alan talepleri ve bilgileri açıklığa kavuşturmak amacıyla, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltme haklarına sahiptir. Talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve her halde en geç otuz (30) gün içerisinde cevaplandırılacaktır.  Saygılarımızla,

   

  BTC BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.


İletişim için

Contact
BTC Bilişim Hizmetleri A. Ş.